GIT

Git är ett revisionshanteringssystem, främst tänkt att användas för kod. Det innebär att det är ett verktyg för att samarbeta kring kod, spåra ändringar – och historik. Systemet utvecklades från början av Linus Torvalds till Linuxkärnans källkod, men är idag ett av de vanligaste verktygen för att samarbeta kring kod både inom fri programvaruvärlden och industrin. I princip är Git alltså en bättre version av att hela tiden maila nya versioner av ett program man arbetar på till hela gruppen (eller lägga koden i Dropbox), och räkna upp en siffra för varje ny version.

I princip arbetar Git med ett trädliknande modell. Varje textfil delas upp i ett antal mindre block, och ändringar till dessa block lagras. Det betyder att ändringar kan spolas både framåt och bakåt, jämföras och slås ihop. Vi kommer här att visa några exempel på hur man kan arbeta med Git för att samarbeta i ett kodprojekt liknande de som ni kommer att arbeta i under er utbildning.

Innehåll

Viktiga principer

En “git-repository” är en samling av filer och mappar som Git håller koll på- och hanterar ändringar i. Varje git-repository har en egen mapp, som kan heta t.ex. ospp-projekt-grupp-1 eller något liknande, egentligen vad som helst. Varje fil i ett git-repository kan vara i ett av tre tillstånd:

 1. Inte incheckad
 2. Stage:ad
 3. Committad

En fil (eller mer precis: en ändring på en fil) rör sig från 1 till 3 i listan. Först stage:as ändringen, vilket innebär att tiden fryses och filen sparas så som den såg ut. När alla ändringar som hör ihop är stage:ade committar man dem i klump, vilket betyder att man buntar ihop dem tillsammans med ett meddelande om vad för ändringar som har gjorts.

När en ändring väl committats sparas den för evigt i repositoryts historia. Även om ändringarna (committen) skulle ångras och rullas tillbaka går det att gå tillbaka till just den versionen av repositoryts historia och se hur saker såg ut då. Detta är mycket användbart vid t.ex. avlusning (debugging) av kod, när man ska ta reda på hur en bugg introducerats. Det är också mycket svårt att på riktigt råka ta bort något från ett Git-repository när det väl committats.

Från början är alla filer inte incheckade. Det betyder att Git inte bryr sig om ändringar som görs på filerna alls. Det första steget när man skapar en ny fil i ett git-repository är därför att lägga till och stage:a den, så att Git vet att den finns.

Arbetsordningen med Git är alltså:

 1. Redigera (eller skapa, ta bort, byt namn på) filer
 2. Stage:a ändringarna för att frysa dem i tiden
 3. Committa dem med ett meddelande som beskriver vad ändringarna gör

Snabb inmatning: man kan stage:a och committa med ett enda kommando

Git sparar alla ändringarna i en tidslinje som det går att spola framåt och bakåt i. Tillståndet som ett repository för tillfället står på kallas för HEAD (som i “läshuvud”). Men det går också att gå i sidled och ha alternativa tidslinjer (precis som i science fiction). Det kallas för branches eftersom de grenar ut historiken i ett träd. Vi kommer att gå igenom hur man kan använda branches för att samarbeta i en grupp med ett kodprojekt senare. Egentligen görs i princip ingen skillnad mellan den första grenen (som brukar kallas master) och andra branches – det går t.o.m. att ta bort master om man skulle vilja!

Det som gör Git användbart vid samarbete med andra är framför allt möjligheten att synkronisera repositories med sina branches via servrar, s.k. remotes. En remote sparar den senaste gemensamma versionen av projektets historia så att alla kan hämta hem andras ändringar – men också skicka upp sina egna. Ett inbyggt låssystem ser till att det är omöjligt att skicka upp sina ändringar utan att först ha hämtat de senaste gemensamma ändringarna från remoten. På så sätt kan man säkerställa att alla i projektet är överens om hur den gemensamma koden ser ut, även om man arbetar oberoende av varandra.

Det går också att slå ihop branches till en gemensam tidslinje igen, vilket kallas för en merge (lämpligt nog). Det betyder att Git gör sitt bästa för att passa ihop ändringarna som gjorts sedan den gemensamma brytpunkten för två branches. Ofta kan detta göras automatiskt, men ibland uppstår en konflikt och användaren måste hjälpa till. I praktiken görs också en merge när kod hämtas från en remote. Det innebär att om en gruppmedlem har hunnit göra ändringar som du inte har sett så kommer Git att göra sitt bästa för att pussla ihop projektet ändå åt er (och åtminstone varna om det inte går).

En kort kom-igång-guide

Det normala arbetsflödet med git är helt kommandoradsbaserat och utgår från programmet git. Många editorer har dock stöd för att interagera med Git direkt.

Hämta kod med git clone

Man börjar använda git på ett av två sätt. Antingen hämtar man hem kod som redan finns genom kommandot git clone (“clone” eftersom man “klonar” en kopia av koden och dess historik till sin dator):

$ git clone https://github.com/rg3/youtube-dl
Cloning into 'youtube-dl'...
remote: Counting objects: 70370, done.
remote: Compressing objects: 100% (21/21), done.
remote: Total 70370 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 70349
Receiving objects: 100% (70370/70370), 38.71 MiB | 3.28 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (51112/51112), done.
Checking connectivity... done.

Här användes adressen till programmet youtube-dl:s källkod, men vilken adress som helst fungerar så länge den pekar till ett git-repository.

Klona till specifik mapp

Om man inte anger en mapp efter adressen kommer git att skapa en mapp där du står som heter samma sak som repositoryt (oftast slutet på adressen), i det här fallet youtube-dl. Om du t.ex. skulle vilja klona youtube-dl till en mapp kallad min-kopia-av-ytdl skulle kommandot se ut så här:

$ git clone https://github.com/rg3/youtube-dl min-kopia-av-ytdl

Visa historik med git log

Nu kan vi ställa oss i mappen som git skapade med cd youtube-dl som vanligt och börja köra kommandon. Om man t.ex. kör git log får man en historik över alla commits med nyast överst, liknande den här:

commit 1094074c045140e9a91b521b0a933f394a7bba91
Author: Remita Amine <MAILADRESS BORTTAGEN>
Date:  Thu Aug 4 09:38:37 2016 +0100

  [kaltura] extract subtitles and reduce requests

commit 217d5ae0137943829db23d13eee425e5fd7c08ae
Author: Remita Amine <MAILADRESS BORTTAGEN>
Date:  Thu Aug 4 09:37:27 2016 +0100

  [vodplatform] Add new extractor

Här kan vi alltså se två commits. Varje commit har en unik nyckel (ex. 1094074c045140e9a91b521b0a933f394a7bba91) som identifierar commiten, vem som checkat in den (Author), när den checkades in (Date), och den kommentar som lämnades vid incheckning. Notera att båda ändringarna är sammanhängande funktioner som lagts till programmet.

Avsluta med q och bläddra upp och ned med piltangenterna.

Jämföra ändringar med git diff

Om man vill veta vad som ändrades mellan de båda commitsen kan man använda git diff och deras namn. Om man inte orkar kopiera hela deras unika namn räcker det nästan alltid med de första tecknen i dem, så här: git diff 217d5a 1094074.

git diff mellan två commits

Här ser vi alltså rader som tagits bort (minus) och lagts till (plus). På många system är också raderna färgade i rött och grönt som ovan. Notera att ordningen på argumenten spelar roll, eftersom det är skillnaden mellan att jämföra framåt och bakåt!

Avsluta igen med q och scrolla upp och ner med piltangenterna.

Starta en egen repository med git init

För att starta en tom git-repository kör man kommandot git init i mappen man vill ha den (typiskt mappen man har sin källkod i). Om du börjar helt från början måste du alltså först skapa en mapp att ha ditt projekt i. Om du tidigare stod i youtube-dl-repositoryn som vi hämtade, tänk på att göra cd .. för att inte skapa din nya mapp inuti den gamla.

Vi tänker oss nu att vi sätter upp ett repository med textfiler för en fest vi ska planera:

$ mkdir min-fest
$ cd min-fest
$ git init
Initialized empty Git repository in /Users/albin/min-fest/.git/

Din sökväg blir förstås annorlunda beroende på vad din användare heter och var du gjorde den tomma mappen.

Lägg till filer med git add

Skapa filerna gastlista.txt och matar.txt, och lägg till några rader text i dem. Så här ser mina ut:

$ cat matar.txt
1. Sallad
2. Grillad tofu med potatis
3. Glass

$ cat gastlista.txt
- Oppfinnarjocke
- Kalle Anka
- Störiga mostern

Vi kan fråga Git vad den tycker om livet med git status:

$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

	gastlista.txt
	matar.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Här får vi massor av information. Git berättar att vi är på branchen master (som skapades automatiskt och just nu är den enda branchen vi har), att det inte finns någon tidigare historik loggad (“Initial commit”), och att det finns två oincheckade filer som git inte har koll på; gastlista.txt och matar.txt. Sist av allt får vi veta att det inte finns något stage:at för att committa.

För att lägga till våra nya filer gör vi som Git föreslår:

$ git add gastlista.txt matar.txt
$ git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

	new file:  gastlista.txt
	new file:  matar.txt

Nu förklarar Git för oss att det finns ändringar som är stage:ade för att committas, och vilka ändringar som har gjorts (två nya filer har registrerats).

Om vi bara skriver git commit så kommer git att öppna vår inställda editor för att skriva ett meddelande. Men eftersom den kan vara lite vad som helst på universitetets datorer föreslår vi att du skickar med ett meddelande direkt på kommandoraden istället:

$ git commit --message "Initial commit"
[master (root-commit) 74c2b5b] Initial commit
 2 files changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 gastlista.txt
 create mode 100644 matar.txt

Git berättar för oss vilka ändringar den sparar. Om vi nu tittar i historiken och git status så ser vi att ändringarna är sparade:

$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean

$ git log
commit 74c2b5bedb58e818b6c550b646ff29d13bc5950c
Author: Albin Stjerna <MAILADRESS BORTTAGEN>
Date:  Thu Aug 4 14:00:28 2016 +0200

  Initial commit

Registrera ändringar med git stage och git commit

Låt oss säga att vi lägger till någon i gästlistan:

echo är ett kommando som skriver ut texten vi ger, i detta fall “- Joakim von Anka”, till terminalen. På så vis kan vi utnyttja piping till filer för att enkelt skriva till en fil.

$ echo "- Joakim von Anka" >> gastlista.txt
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	modified:  gastlista.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

$ git diff
diff --git a/gastlista.txt b/gastlista.txt
index 4570554..84680c2 100644
--- a/gastlista.txt
+++ b/gastlista.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
 - Oppfinnarjocke
 - Kalle Anka
 - Störiga mostern
+- Joakim von Anka

Nu kan vi notera att git diff utan argument jämför de ändringar som för tillfället finns med de senaste registrerade och committade ändringarna. Här ser vi med andra ord att vi längst ner i filen gastlista.txt har lagt till en rad för Joakim von Anka.

För att spara de nya ändringarna använder vi git stage:

$ git stage gastlista.txt
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

	modified:  gastlista.txt

Nu kan vi committa ändringarna precis som när vi lade till filer:

$ git commit --message "Lade till en besökare till"
[master 57673a6] Lade till en besökare till
 1 file changed, 1 insertion(+)

$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean

$ git log
commit 57673a6759f1bb395731d2778cab3b1024b083c7
Author: Albin Stjerna <MAILADRESS BORTTAGEN>
Date:  Thu Aug 4 14:15:22 2016 +0200

  Lade till en besökare till

commit 74c2b5bedb58e818b6c550b646ff29d13bc5950c
Author: Albin Stjerna <MAILADRESS BORTTAGEN>
Date:  Thu Aug 4 14:00:28 2016 +0200

  Initial commit

Ångra sig med git reset

Låt oss säga att vi råkade ta bort gästlistan av misstag:

$ rm gastlista.txt

$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
 (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

	deleted:  gastlista.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Då kan vi återställa hela repositoryt som den såg ut vid den senaste committen (alltså HEAD, om du minns från tidigare):

$ git reset --hard HEAD
HEAD is now at 57673a6 Lade till en besökare till

$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean

$ cat gastlista.txt
- Oppfinnarjocke
- Kalle Anka
- Störiga mostern
- Joakim von Anka

Det fungerar även om man har redigerat filer och vill återställa ändringarna, men det är också farligt eftersom det kastar bort alla ocommitade ändringar!

Skapa- och byta mellan branches

Vi kan visa vilken branch vi för tillfället är på med hjälp av git branch:

$ git branch
* master

Kanske inte så spännande – det finns en branch och den är vi på. Vi kan skapa en ny med hjälp av git checkout:

$ git checkout -b better-desserts
Switched to a new branch 'better-desserts'

$ git branch
* better-desserts
 master

Nu kan vi lägga till lite fler efterrätter (bara en är trots allt lite snålt!):

$ din-favorit-editor matar.txt
$ git diff
diff --git a/matar.txt b/matar.txt
index 38e1bc6..3711a8a 100644
--- a/matar.txt
+++ b/matar.txt
@@ -1,3 +1,6 @@
 1. Sallad
 2. Grillad tofu med potatis
 3. Glass
+4. Crème brûlée
+5. Mer glass
+6. Kladdkaka

$ git stage matar.txt
$ git commit --message "Mer efterrätt!"
[better-desserts 29e50b5] Mer efterrätt
 1 file changed, 3 insertions(+)

Låt oss säga att vi är klara med de här ändringarna nu och vill ha tillbaka dem till master. Då måste vi först byta tillbaka till master från better-desserts och göra en merge mellan dem:

$ git checkout master
Switched to branch 'master'

$ git merge better-desserts
Updating 57673a6..29e50b5
Fast-forward
 matar.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean

Eftersom skillnaden mellan brancharna var trivial kunde Git räkna ut hur de skulle slås ihop.

Merge-konflikter

Merge-konflikter är något som du troligtvis kommer stöta på en hel del. Till en början kan de verka skrämmande och komplicerade, men har man väl förstått hur dessa fungerar kan man lösa de flesta konflikter utan större svårigheter.

Låt oss simulera en lite mer komplicerad interaktion som kan uppstå när man samarbetar på samma kod. Ofta märker man av det när man arbetar mot fjärr-repositories med flera personer och använder git pull för att dra hem de senaste ändringarna (mer om detta i sektionen Arbeta mot fjärr-repositories).

Här fortsätter vi dock med våra två branchar:

$ din-favorit-editor matar.txt
$ git diff
diff --git a/matar.txt b/matar.txt
index 3711a8a..d6a2168 100644
--- a/matar.txt
+++ b/matar.txt
@@ -4,3 +4,4 @@
 4. Crème brûlée
 5. Mer glass
 6. Kladdkaka
+7. Sesamkakor

$ git commit -a --message "Ännu mer efterrätt!"
[master 6b5c412] Ännu mer efterrätt
 1 file changed, 1 insertion(+)

$ git checkout better-desserts
Switched to branch 'better-desserts'

$ cat matar.txt
1. Sallad
2. Grillad tofu med potatis
3. Glass
4. Crème brûlée
5. Mer glass
6. Kladdkaka

$ din-favorit-editor matar.txt
$ git diff
diff --git a/matar.txt b/matar.txt
index 3711a8a..7d33dc4 100644
--- a/matar.txt
+++ b/matar.txt
@@ -4,3 +4,4 @@
 4. Crème brûlée
 5. Mer glass
 6. Kladdkaka
+7. Honungspudding

$ git commit -a --message "OM NOM NOM"
[better-desserts 039a4dc] OM NOM NOM
 1 file changed, 1 insertion(+)

Nu har vi alltså lagt till en ny rad på samma ställe i båda brancharna, oberoende av varandra. Det betyder att vi kommer att stöta på problem när vi ska slå ihop dem senare:

$ git checkout master
Switched to branch 'master'

$ git merge better-desserts
Auto-merging matar.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in matar.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Git berättar för oss att ändringarna i matar.txt är inkompatibla och måste slås ihop för hand. Om vi öppnar den i valfri editor ser vi det här:

1. Sallad
2. Grillad tofu med potatis
3. Glass
4. Crème brûlée
5. Mer glass
6. Kladdkaka
<<<<<<< HEAD
7. Sesamkakor
=======
7. Honungspudding
>>>>>>> better-desserts

Vilket ska läsas som “på den här raden i HEAD finns “7. Sesamkakor” medan det i better-desserts finns “7. Honungspudding”. Vi får helt enkelt öppna filen i vår editor och ändra de berörda raderna till något rimligt (och ta bort Gits tillägg). Sen gör vi som Git föreslår och committar den lagade versionen:

$ din-favorit-editor matar.txt
$ git diff
diff --cc matar.txt
index d6a2168,7d33dc4..0000000
--- a/matar.txt
+++ b/matar.txt
@@@ -4,4 -4,4 +4,5 @@@
 4. Crème brûlée
 5. Mer glass
 6. Kladdkaka
 -7. Honungspudding
 +7. Sesamkakor
++8. Honungspudding

$ git commit -a --message "Fix merge conflict"
[master 0fc4b75] Fix merge conflict

Löser en merge-konflikt

Ångra en merge

Om allt blev jättjobbigt och vi ångrar oss finns alltid möjligheten att köra git merge --abort för att återställa tillståndet som det var innan vi försökte oss på en merge.

Arbeta mot fjärr-repositories

En stor fördel med Git, utöver vad vi redan gått genom, är att man kan skapa s.k. fjärr-repositories (remote repository) mot vilka flera personer kan arbeta — på så vis är det väldigt enkelt att arbeta tillsammans i grupp på ett projekt. Ett fjärr-repository kan ses som en server där man lagrar sit repository, från vilken man hämtar hem filer/ändringar till sin dator. Generellt sett följer arbetsprocessen med fjärr-repositories följande:

Om repositoryt inte redan är klonat

 1. Klona ett repository till datorn (lokalt)
 2. Arbeta med ändringar lokalt
 3. Commita ändringar lokalt
 4. Ladda upp commits till fjärr-repository via push

Om repositoryt redan klonats

 1. Hämta commits/ändringar från fjärr via pull
 2. Arbeta med ändringar lokalt
 3. Commita ändringar lokalt
 4. Ladda upp commits till fjärr-repository via push

Det finns ett flertal verktyg för att skapa- och hantera fjärr-repositories, exempel är GitHub som tas upp senare i modulen. Fjärr-repositories är med andra ord inget man kan skapa via kommandon i git.

Klonade repositories

Om man klonar ett repository följer det automatiskt med vilket fjärr-repository repositoryt tillhör. I och med detta är det enklaste sättet att få ett repository som är förinställt med fjärr-möjlighet att skapa ett repository via valfri tjänst (ex. GitHub) för att sedan klona det.

Ladda upp lokalt repository till fjärr-repository

Om du har ett lokalt repository du vill ladda upp till ett fjärr-repository måste fjärr-repositoryt kopplas till ditt lokala repository. Först måste du se till att du skapat ett nytt fjärr-repository via valfri tjänst och därefter kan du koppla ditt lokala repository till fjärr-repositoryt via:

$ git remote-add origin <URL TILL FJÄRR-REPOSITORY BORTTAGEN>

Detta ställer in fjärr-repository till det repository du angav URL till.

Vad är origin?

origin är standardnamnet som används för att koppla fjärr-repository. Tekniskt sett skulle man kunna döpa fjärr-repositoryn till andra namn, men det är inte rekommenderat då origin är “industristandarden”.

Push - ladda upp commits till fjärr-repository

git push är det kommando som används för att ladda upp commits/ändringar som gjorts- och sparats lokalt. Kommandot ser ut som följer:

$ git push origin <branch-name>

där branch-name är namnet på den branch vi vill ladda upp ändringar för. Om vi arbetar i branchen master och vill ladda upp ändringar för denna skriver vi:

$ git push origin master

Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 280 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To <URL TILL FJÄRR-REPOSITORY BORTTAGEN>
  44aab50..e1a086f master -> master

Om vi däremot är inne i en annan branch, låt säga min-branch och vill ladda upp dess ändringar till fjärr-repositoryt skriver vi:

$ git push origin min-branch

Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To <URL TILL FJÄRR-REPOSITORY BORTTAGEN>
 * [new branch]   min-branch -> min-branch

Om branchen min-branch inte redan finns i fjärr-repositoryt kommer det automatiskt skapas och ändringarna laddas upp, som i exemplet ovan.

För att vår branch skall komma ihåg vilken fjärr-branch den skall arbeta mot kan vi ställa in detta genom att lägga till -u-flaggan när vi pushar:

$ git push -u origin min-branch

Branch min-branch set up to track remote branch min-branch from origin.
Everything up-to-date

därefter behöver vi ej heller skriva vilket fjärr-repository och branch vi vill push:a till, eftersom vi ställt in det för vår branch:

$ git push

Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 280 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To <URL TILL FJÄRR-REPOSITORY BORTTAGEN>
  44aab50..e1a086f min-branch -> min-branch

Pull - ladda hem commits från fjärr-repository

Om man är flera som arbetar mot samma fjärr-repository eller om man använder fler än en dator behöver man hämta ändringar som andra laddat upp. Detta gör man via kommandot git pull origin <branch-name>.

$ git pull origin master

Updating e1a086f..c3c96b6
Fast-forward
 enfil.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

Om vi är i branch master eller har ställt in att vår branch vet vilken fjärr-branch den skall arbeta mot behöver vi bara skriva git pull:

$ git pull

Updating e1a086f..c3c96b6
Fast-forward
 enfil.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

GitHub

GitHub är en av de största tjänsterna på webben för att samarbeta över Git. Flera kurser på Uppsala universitet använder GitHub för att koordinera grupparbeten. Förutom att tillhandahålla remotes för git-repositories så har GitHub också ett antal egna funktioner. Att registrera sig är gratis, men för att få ha privata repositories (d.v.s. sådana som inte syns för allmänheten) måste man betala eller registrera sig med ett studentkonto. Tänk på att regler kring fusk och plagiat kan göra det nödvändigt att använda privata repositories för grupparbeten! Om du är osäker – fråga din lärare!

Förutom att GitHub låter dig husera din repository hos sig, visa historik och commits för ett repository, och annat som redan finns i kommandoradsklienten så erbjuder de också två funktioner som saknas i kommandorads-Git: forks och pull requests. Det finns också stöd för att hantera kommentarer, buggrapporter, med mera, men vi kommer inte att gå in på det här.

En fork är helt enkelt en fullständig kopia av en annan repository som hamnar under ditt konto. De används speciellt när man vill fortsätta på någon annans kod ostört, lite som en branch. Säg t.ex. att jag skulle vilja lägga till stöd för att spara ner video från SVT Play till youtube-dl, som vi laddade ner ovan. Då skulle jag kunna gå till youtube-dl:s sida på GitHub, klicka på “fork” och få en egen kopia under mitt egna konto som jag kan arbeta med.

När jag är klar med SVT Play-ändringarna vill jag gärna ha ett sätt att få tillbaka dem till den officiella versionen av youtube-dl, och det är här pull requests kommer in. En pull request är helt enkelt ett standardiserat sätt att snällt be någon “vänligen gör en merge härifrån”. Om en merge kan göras utan konflikter finns det dessutom en funktion i GitHub för att göra den direkt från webben.

När man arbetar mot GitHub – precis som vilken annan Git-server som helst – så används kommandona git pull respektive git push för att hämta hem- respektive skicka upp sina commits till servern. Tänk på att det bara är committade ändringar som skickas! Att göra en git pull innan man börjar arbeta och en git push så fort man är klar är en bra vana att skaffa sig!

Hur man brukar arbeta med Git i grupp

Till att börja med så är ett viktigt råd att bara versionshantera kod! Genererad dokumentation, PDF:er, tillfälliga filer skapade av din editor, programfiler och så vidare ska inte git add:as! Annars kommer kommer konstiga merge-konflikter att dyka upp när alla i gruppen har kompilerat varsitt lite olika program. En tumregel är: har en människa skrivit filen bör den versionshanteras, annars inte (undantag: bilder, eventuella filer ni kanske vill ha nära tillhands men inte ändra på).

För små projekt med få personer och lite kod brukar det gå bra att bara utveckla direkt mot master-branchen och synkronisera mot samma repository på t.ex. GitHub. När projekten blir lite större (i antal personer speciellt) börjar lite mer avancerade metoder krävas.

Ett vanligt arbetssätt i sådana situationer är feature-branches. Det innebär att bara mer eller mindre färdig kod som är testad och fungerar tillåts på master-branchen. All egentlig utveckling sker sedan i branches, som döps till något relaterat till vad de gör (exv. feature/svt-play-support). Tanken är att en enskild funktion i programmet man tillverkar utvecklas och mognar i en branch, och att denna branch hålls uppdaterad mot master, men inte andra parallellt utvecklade funktioner. På så sätt kan flera grupper inom projektet jobba på olika saker utan att hela tiden kliva varandra på tårna, och det finns alltid en senast fungerande version av programmet att jämföra med om något går sönder.

När en funktion på en branch är klar skickas sedan en Pull Request (detta förutsätter förstås att GitHub används) mot master från branchen. Ofta brukar GitHub säga till om det går skapa en pull-request från ex. nyligen uppskickade committs eller liknande.

GitHub är hjälpsam nog att föreslå att jag skickar en Pull Request från branchen jag precis push:ade till.

Någon annan än den/de som utvecklat funktionen får då ansvaret att gå igenom alla ändringar (som dessutom går att se med hjälp av både GitHubs verktyg och git diff som vi tittade på tidigare) och försöka hitta brister i koden. Först när alla är nöjda och övertygade om att allt fungerar mergas branchen in i master. En ny branch skapas för nästa funktion – och processen börjar om.

Dialogruta på GitHub för att göra en Pull Request för att merga in den här guiden i resten av materialet.

Git på din egen dator

Du kan ladda ner Git för macOS, Windows och GNU/Linux på Gits nedladdningssida. Där finns också närmare instruktioner. De flesta GNU/Linux-distributioner har också Git i sina pakethanterare. Om du har installerat XCode till macOS så får du också Git på köpet.

Avancerade funktioner att lära sig på egen hand

Nedan följer en lista på funktioner som kan vara värda att lära sig på egen hand, men som inte tas upp här:

 • amend – ändra och formulera om commits. Användbart om man råkat skriva fel.
 • patch – generera patchfiler från git-ändringar
 • rebase – som merge, men skriver om historien. Gör det möjligt att slå ihop commits, ta bort commits helt, och att flytta om t.ex. en feature branch på en master som uppdaterats sedan den startade.
 • cherry-pick – välj specifika commits från en branch och lägg dem på en annan branch

Travis och annan automatisering

Travis är en tjänst som erbjuder automatisering för projekt som också använder GitHub. Den är gratis att använda för personer med studentkonton på GitHub och för Open Source-projekt (i princip: alla med publika repositories). Bland annat kan den användas för att automatiskt köra tester mot nya ändringar på ett projekt – och mot Pull Requests.

Läs mer