GIT/Uppgifter

Innehåll

Mål

Efter att du blivit godkänd på denna uppgift kommer du att känna till hur du använder Git för att:

 • klona ett befintligt git-repository
 • skapa ett nytt git-repository
 • lägga till och committa filer
 • skapa nya grenar
 • hantera merge-konflikter.

Detta behöver du

Uppgiften är testad och går utföra på Uppsala universitets linuxsystem, men går även genomföra på egen dator om Git finns tillgängligt.

OBS! Det är starkt rekommenderat att du går genom terminal-modulen innan du påbörjar Git.

Du kommer behöva:

 • en terminal
 • git

Uppgift

Materialet som tas upp i uppgiften diskuteras på infosidan för Git.

Ett git-repository är en katalog som hanteras av Git. För enkelhets skull kommer git-repo fortsättningsvis att användas synonymt med git-repository.


OBS! Det är viktigt att samtliga delar av uppgiften utförs i korrekt ordning, annars kommer inlämningen inte stämma och kommer troligt resultera i komplettering!


Del 1: Klona ett befintligt git-repo

På många kurser kommer du utgå från befintliga filer för att lösa olika typer av uppgifter. Ett vanligt sätt att hantera detta, speciellt på programmeringskurser, är att dessa filer finns tillgängliga i publikt git-repo och att du hämtar hem dem genom att klona detta repo.

De filer du skall hämta hem denna gång finns på följande publika repo på GitHub:

Om du klickar på länken ovan bör en ny flik eller ett nytt fönster öppnas och du kan där bland annat se vilka filer som ingår i detta repo. Sidan som öppnas bör se ut ungefär som på bilden nedan.

Publikt repo på GitHub med filer du behöver för att lösa denna uppgift

Du kan direkt i din webläsare kika på innehållet i filerna. Prova till exempel att klicka på filen dikt.txt och se vad den innehåller.

Istället för att ladda ner filerna en och en skall du klona hela repot. Öppna terminalen och navigera till din hem-mapp. Väl inne i mappen, klona repot genom att köra kommandot:

git clone https://github.com/uu-it-teaching/introduktion-till-datorer-2016-git-uppgift.git

I terminalen bör du nu se något liknande detta:

Cloning into 'introduktion-till-datorer-2016-git-uppgift'...
remote: Counting objects: 12, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 12 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (12/12), done.
Checking connectivity... done.

Som resultat av kloningen har nu katalogen introduktion-till-datorer-2016-git-uppgift skapats. Navigera till denna katalog.

cd introduktion-till-datorer-2016-git-uppgift 

Du kan nu lista alla filer i den nya katalogen:

ls -1

Med hjälp av flaggan -1 (siffran 1, inte bokstaven l) listas namnen på alla filer (och kataloger) på en egen rad och i terminalen bör du nu se följande:

README.md
dikt.txt
introduktionskurser.txt
kurser.txt
strunt.txt

Du har nu lyckats klona repot och vi kommer återkomma till filerna i detta repo längre fram.

Del 2: Skapa ett nytt git-repo

Navigera till din hem-mapp i terminalen. Skapa en ny mapp som du döper till abcd1234_git, där du ersätter abcd1234 med användarnamnet för ditt studentkonto. Navigera därefter till denna mapp.

Väl inne i mappen, initiera ett nytt git-repo:

git init

När du skapat repot skall du ställa in namn och e-post. Det är denna information git (och system som github) använder för att identifiera vem som utfört specifika ändringar. Det är viktigt att du ställer in detta korrekt så vi kan se att det är du som utfört ändringarna i uppgiften.

Det finns två sätt att göra detta, lokalt och globalt:

Lokal (per repo) konfiguration

Det går konfigurera denna information på en “per repo”-basis, dvs. det är möjligt att ställa in olika mailadresser och namn för olika repon. För att ställa in detta för ett enskilt repo navigerar du till repo-mappen och skriver följande kommandon:

git config user.name "abcd1234"
git config user.email "abcd1234@student.uu.se"

Även här ersätter du abcd1234 med användarnamnet för ditt studentkonto.

På detta sätt har du ställt in det användardamnet- och e-postadressen för endast detta repo.

Global konfiguration

Det går även konfigurera git globalt, vilket gör att dina inställningar används för alla nya repon du skapar- samt alla repon du inte ställt in redan. För att göra detta används --global-flaggan. Såhär ser inställningarna ut då:

git config --global user.name "abcd1234"
git config --global user.email "abcd1234@student.uu.se"

Detta är t.ex. väldigt bekvämt om man brukar använda samma namn och mailadress i de flesta fall.


Del 3: Lägg till nya filer

Du skall nu lägga till filer i ditt nya repo.

I ditt nya repository, skapa en ny textfil med namn introduktionskurs.txt. I denna fil skall du kopiera in blocket med information om din utbildnings introduktionskurs som du hittar i filen introduktionskurser.txt som redan skall finnas repot introduktion-till-datorer-2016-git-uppgift som du redan skapat (klonat) i del 1.

Du skall även lägga till en kopia av filen kurser.txt som du redan laddat ner när du klonade ett befintligt repot i del 1. Detta kan du göra direkt från terminalen genom att:

 • Navigera till din hem-mapp.
 • Använda kommandot cp för att kopiera filen:
  • cp introduktion-till-datorer-2016-git-uppgift/kurser.txt abcd1234_git, där du ersätter abcd1234 med användarnamnet för ditt studentkonto.

Kontrollera att du har filerna introduktionskurs.txt och kurser.txt i ditt nya repo.

För att se status för repot, kör kommandot git status i terminalen. Git berättar nu följnade:

On branch master

Initial commit

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

    	introduktionskurs.txt
    	kurser.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

För att Git skall hålla reda på historiken på de två nya filerna måste de först läggas till med kommondot git add.

git add introduktionskurs.txt kurser.txt

Kontrollerar du status igen med kommandot git status berättar Git följande:

On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
 (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    	new file:  introduktionskurs.txt
    	new file:  kurser.txt

Git känner nu till filerna och du kan spara nuvarande versioner av dessa med kommandot git commit -m "Initial commit" där du kan byta ut meddelandet Initial commit till något annat om du så önskar. I terminalen bör du nu se något liknande:

[master (root-commit) c2a7571] Initial commit
 2 files changed, 583 insertions(+)
 create mode 100644 introduktionskurs.txt
 create mode 100644 kurser.txt

Slutligen, om du testar status igen med kommandot git status berättar Git följande:

On branch master
nothing to commit, working directory clean


Del 4: Skapa en ny branch

Nu skall du skapa en ny branch som skall kallas mitt-urval och byta till denna:

git checkout -b <branch-name>

När du bytt till denna nya branch skall du skapa filen urval.txt. I denna fil skall du lägga till 2st kurser ur kurser.txt.

OBS! ta ej bort kurserna ur kurser.txt, kopiera dem.

Spara sedan filen, checka in den och committa med meddelandet “kopierade kurser till urval”.


Del 5: Byta gren och modifiera filer

Nu skall vi byta tillbaka till master. Här skall vi nu skapa filen urval.txt på nytt. När du gjort det skall du klippa ut 3st kurser ur kurser.txt och lägga till dem i urval.txt. När du gjort detta skall du checka in både den nya filen och ändringarna i kurser.txt, för att sedan committa dem med meddelandet “flyttade kurser till urval”.


Del 6: Merge & merge-konflikt

Nu skall vi slå samman ändringarna från vår branch mitt-urval med vår master-branch. När du gör detta kommer du märka att en merge-konflikt uppstår då vi lagt till filen urval.txt i både mitt-urval och master. Notera att vi inte får konflikt i kurser.txt då vi bara ändrat denna i en branch.

Din uppgift är att lösa konflikten i urval.txt så att alla kurser du valt finns med endast en gång var. När du löst konflikten, checka in ändringarna och committa med meddelandet “löste konflikt”.


Slutgiltigt repo

När du är färdig med uppgiften bör ditt repo se ut såhär:

.
└── abcd1234_git
  ├── .git     #(vanligtvis dold mapp med all git-data för repot)
  ├── introduktionskurs.txt
  ├── kurser.txt
  └── urval.txt

om du kör git branch bör du se detta:

* master
 mitt-urval

och om du kör git log bör loggen se ut något liknande detta:

Om du stött på problem under uppgiftens gång och har ett fåtal fler poster än exemplet nedan gör det inget, så länge samtliga poster finns närvarande och det går se att du utfört stegen som beskrivts ovan.

commit ea926724103ce4f399b63a8c1abfdf0e35109c44
Merge: c5150d9 ee7cdd9
Author: abcd1234 <abcd1234@student.uu.se>
Date:  Mon Aug 15 20:46:06 2016 +0200

  löste konflikt

commit c5150d9eb273958613067e2b19ed0604f76bc0eb
Author: abcd1234 <abcd1234@student.uu.se>
Date:  Mon Aug 15 20:43:32 2016 +0200

  flyttade kurser till urval

commit ee7cdd91e9869386859af8856ea2b2703db49aca
Author: abcd1234 <abcd1234@student.uu.se>
Date:  Mon Aug 15 20:42:02 2016 +0200

  kopierade kurser till urval

commit 78ec16cf653f2ee67e3bf9b19745b0b5c873c32f
Author: abcd1234 <abcd1234@student.uu.se>
Date:  Mon Aug 15 20:39:56 2016 +0200

  initial commit (eller valfritt meddelande)

Inlämning

Komprimera mappen abcd1234_git till en tar.gz-fil och döp denna till abcd1234_git.tar.gz, där du ersätter abcd1234 med användarnamnet för ditt studentkonto.

 • För att komprimera till gzip och skriva ut alla inkluderade filer och mappar använder du kommandot tar tillsammans med flaggorna -cvzf.
 • Mer information om hur du komprimerar mappar med kommandot tar hittar du här: Terminalen/Komprimerade mappar.

OBS! Det räcker inte att komprimera filerna som finns i mappen, utan hela mappen måste komprimeras. Annars tappas git-historiken och git-informationen som används för att kontrollera inlämningsuppgiften.

Ladda upp filen i Studentportalen.