Modules

The content for the two courses is organized into modules. Modules 0-7 are part of both OS (1DT044) and OSPP (1DT096) whilst modules 8 and 9 are part only of the OSPP (1DT096) course.

Module Description Learning outcomes OS (1DT044) Learning outcomes OSPP (1DT096)
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Course overview and preparations.
1 Fundamental concepts.
2 The process concept and inter process communication. File descriptors, standard streams, and I/O redirection.
3 CPU Scheduling.
4 Threads, synchronization and deadlock.
5 Memory management, files and file systems
6 Case study
7 Written exam and exam preparations
8 Erlang and other concurrent programming models. Not part of the course
9 Group project.

Learning outcomes OS (1DT044)

After passing the course, the student should be able to:

 1. explain how operating systems interact with various types of hardware and software
 2. describe how the operating systems are structured internally, as well as explain the basic principles and theories for this
 3. explain algorithms: scheduling, synchronisation, and memory allocation
 4. solve simple programming tasks within eg synchronisation, file systems, and information protection.

The above learning outcomes are defined in the syllabus for OS (1DT044).

Learning outcomes OSPP (1DT096)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. redogöra för hur operativsystem och runtimesystem växelverkar med maskin- och programvara.
 2. förklara och använda algoritmer och tekniker för schemaläggning och synkronisering i olika system
 3. redogöra för hur synkroniseringstekniker kan användas för att hantera samtidighet i datorsystem, och bedöma deras lämplighet i olika situationer
 4. redogöra för principerna för olika programmeringsmodeller av flerkärniga system, till exempel processer, trådar, meddelandeöverföring och “software transactional memory”, och konstruera program som använder dessa
 5. använda verktyg för versionshantering, felsökning och testning
 6. genomföra ett strukturerat projektarbete tillsammans med andra studenter samt, under processen, reflektera över och utveckla gruppens samarbete
 7. planera ett projekt, inklusive användande av samarbetsverktyg, så att det kan genomföras inom givna ramar
 8. presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig fördighet.
 9. redogöra för minneshantering och filssytem (nämns i kursplanen under innehåll).

Ovantående kursmål är hämtade från kursplanen för OSPP (1DT096).