Slutpresentation

Fredag 29/5

Muntlig presentation

Inför slutpresentationen skall du tänka igenom hur du kan utveckla dina färdigheter gällande muntlig presentation.

Publik

Slutpresentationen sker med hela kursen som publik till skillnad mot presentationerna under milstolpe 1, milstolpe 2 och milstolple 3 där ni presenterade med 3 andra grupper inom respektive supergrupp som publik.

Opponenter

Till varje presentation kommer en projektgrupp från en supergrupp att presentera och projektgrupp från den andra supergrupp att agera opponenter.

Presentationsverkyg

Någon typ av programvara för presentation skall användas, till exempel något av följande:

Information på den första bilden

På den första bilden (sliden) i presentationen skall följande framgå tydligt.

 • Titel - Namn på projektet.
 • Eventuell undertitel.
 • Namn på kursen - Operativsystem och processorienterad programmering.
 • Kurskod - 1DT096.
 • År - 2020.
 • Namn på projektgruppen (Kloker, Blyger, Glader, Butter, Prosit, Trötter eller Toker).
 • Lista i bokstavsordning med namn på alla medlemmar i projektgrupper som deltagit aktivt under projektet.

Tid och förslag på struktur

Varje grupp har 30 minuter till sitt förfogande inklusive inkoppling av dator(er) och annan nödvändig förberedelse samt urkoppling efter avslutat presentation. Förslagsvis kan tiden (30 minuter) disponeras ungefär på följande sätt.

 1. Förberedelser, koppla in projektor mm (1 -3 min).
 2. Presentation inklusive demonstration (17 - 25 min).
 3. Frågor och kommentarer från opponenterna (5 - 10 min).
 4. Frågor från övriga närvarande (0 - 5 min).
 5. Bock och tack samt urkoppling av dator (1 min).

Presentationens innehåll

Ni har stor frihet att utforma presentationen som ni själva finner lämpligt. Här följer dock förslag på sådant som presentation bör innehålla.

Kort introduktion (2-5 minuter)

Inledningen bör inte vara teknisk till sin natur utan i korthet förmedla vad ni gjort och varför det är intressant. Börja med att sälja in ert projekt - här gäller det att få med sig publiken!

Ett sätt kan vara att presentera projektets namn samt kortfattat förklara den övergripande projektidén utan att komma in på implementation (programmeringsspråk, trådar, aktörer, message passing, front-end, back-end etc).

 • Försök förmedla varför projektet är roligt och intressant.
 • Tänk på att inte presentera varför projektet är roligt och intressant för er, utan i ett större perspektiv som kan vara intressant för publiken.

Nu bör publiken vara mycket sugna på att veta mer.

 • Fortsätt sedan men en kort icke teknisk demonstration där ni visar hur systemet ser ut och hur det kan användas. Nu bör publiken ha en grundläggande förståelse för vad ni gjort men inte hur.

Presentation och demonstration (15-20 minuter)

Det har nu blivit dags att förklara hur ni gjort.

Motivera val av programmeringsspråk och modell(er) för concurrency (trådar, aktörer, message passing etc).

 • Här ska ni motivera era val utifrån språkens och modellernas lämplighet, inte utifrån era egna motiv.

Systemarkitekturen kommer utgöra en viktig del av presentationen, mha systemarkitekturen skall ni förklara hur system är uppdelat och hur dessa delar samverkar.

 • Här är det mycket viktigt att de bilder ni visar inte innehåller text eller andra detaljer som som är för små och inte går att se för publiken.
 • Börja med en översikt så att publiken kan förstå hur systemet som helhet är uppbyggt och var de detaljer som ni senare berättar om hör hemma.
 • Ett tips är att först visa en förenklad bild som visar den övrgripande strukturen och sedan lägga till mer detaljer steg för steg eller visa dessa på separata slides.

Organisation och planering:

 • I korthet, hur har arbetet planerats och arbetsuppgifter fördelats? Vem har gjort vad?

Diskussion av concurrency:

 • Vilka delar av system utnyttjar concurrency och vilka gör det inte?
 • Behov av synkronisiering?
 • Finns det risk för deadlocks eller inte - motivera.
 • Diskussion och analys av intressanta buggar? Buggar ni hittat och rättat till. Buggar ni hittat men ännu rättat till.
 • För- och nackdelar med vald implementation?
 • Alternativ till vald implementation?
 • Annat ni finner intressant och relevant.

Teknisk demonstration: Nu är det dags att demonstrera system en gång till, denna gång med syfte att förklara hur systemet implementerats.

 • Här rekommenderas att ni väljer ut några intressanta fall, demonstrerar dessa och växlar mellan demonstration och fördjupad diskussion av implementationen med referenser till systemarkitekturen eller eller andra relevanta slides.

Guldkorn: Välj ut någon/några del(ar) av implementationen ni är särskilt stolta över, kan var en algoritm eller datastruktur eller liknande.

 • Här skall ni gå lite mer på djupet och förklara i detalj och visa kod, pseudokod, diagram eller något annat som stöd.

Förslag till förbättringar:

 • Välj ut någon/några del(ar) av implementation som ni skulle vilja förbättra eller göra annorlunda om ni skulle fortsätta med projektet.
 • Sorry alla opponenter, detta brukar vara räddningsplankan för alla som inte kommer på någon annan fråga :-)

Förberedelser

Här följer några viktiga punkter som ni bör arbeta med under era förberedelser.

Vem säger vad

Tänk igenom presentationens struktur i sin helhet så att det är klart för alla hur den hänger ihop (röd tråd) och hur olika presentatörers delar passar ihop med varandra. Tänk på att inte alla i publiken känner till ert arbete sedan tidgare och att de inte hört era presentationer från milstolpe 1, milstolpe 2 och milstolple 3.

Livlina

Varje grupp bör i god tid innan presentationen se till att ha en stabil version av sitt system körklart på en dator. Om ni fortsätter utveckla eller fixa buggar finns denna version tillgänglig vilket är en stor trygghet under slutpresentationen om något går snett med den senaste versionen. Som extra säkerhet kan ni även i förväg göra screen captures av tänka demonstrationer och använda dessa som en sista utväg.

Testa innan

Varje grupp bör i god tid innan presentationen göra en genomkörning av presentationen och demonstrationen i sal P1311 eller i en liknande sal.

 • Funkar det att koppla upp datorn till projektorn?
 • Behöver ni tillgång till nätverk?
 • Finns det trådlös uppkoppling?
 • Fungerar övergångarna mellan olika talare på ett naturligt sätt?
 • Funkar demonstrationen av systemet?
 • Är storlek på text och figurer tillräcklig?
 • Är kontrast mellan text och bakgrund tillräcklig?

Opponenternas uppgifter

Opponenternas uppgift är att vara extra uppmärksamma under presentationen för att kunna ge konstruktiv återkoppling och leda en frågestund vid slutet av redovisningen. Lämpligen för opponenterna anteckningar under redovisningen för att vara väl förberedda när det är dags. Opponenterna ansvarar även för att respondenternas presentation inklusive avslutande tid för frågor och diskussion håller sig inom 30 minuter.

Ansvar för tid

När det gått 20 minuter skall opponenterna hålla upp en A4 med siffran 5 på tills dess de får ögonkontakt med den som talar. Detta betyder att det är 5 minuter kvar till det gått 25 minuter då presentationen bör rundas av för att hinna med 5 minuter för avslutande frågor och diskussion. På samma sätt skall skall opponenterna hålla upp en A4 med siffran 1 på när det gått 24 minuter och 1 minut återstår tills dess att presentationen bör rundas av för att hinna med 5 minuter för avslutande frågor och diskussion.

Återkoppling, frågor och diskussion

Opponeringen börjar med att opponenterna ger konstruktiv återkopplingen på den nyss genomförda presentationen med fokus på framförandet:

 • Vad var bra med presentationen.
 • Konkreta tips på vad som kan förbättras.

Sedan övergår opponenterna till att ge återkoppling med fokus på det tekniska innehållet. Dessa frågor brukar grovt kunna indelas i följande kategorier:

 • Frågor om sådant som är oklart och behöver förklaras mer detaljerat.
 • Problem som opponenten identifierat med den presenterade implementationen.
 • Oppenenten kan ha förslag till alternativa lösningar som opponenten vill diskutera med respondenterna.

När opponenterna inte har några fler frågor och det finns tid kvar ges övriga åhörare möjlighet att ställa frågor.

Bock och tack

När det inte finns flera frågor eller tiden (30 minuter) är ute tackar opponenterna för en väl genomförd presentation. Respondenterna tar emot publikens applåder och kopplar ur datorer mm.

Schema

Fredag 29/5 presenterar och opponerar grupperna enligt följande schema. Alla grupper skall närvara på samtliga presentationer.