Översikt

Projektgrupp Supergrupp Projekt Teknik GitHub Google Drive
Mapp Medlemmar Sytemarkitektur
Adrenaline Lutetia Chat up! Erlang, HTML, CSS, Javascript GitHub Mapp Medlemmar Systemarkitektur
Asterix Corsica Concurrent Organism Recreation Of New Ailment (CORONA) Elixir, Javascript GitHub Mapp Medlemmar Systemarkitektur
Cacofonix Corsica Distribuerad Virussimulering Erlang, Python GitHub Mapp Medlemmar Systemarkitektur
Dogmatix Corsica Loom & Doom Go, Pixel, openGL GitHub Mapp Medlemmar
Getafix Lutetia Goat racing village Python, Pykka (aktörer), Pygame GitHub Mapp Medlemmar Systemarkitektur
Obelix Lutetia Real-time distributed system Go, Javascript, Webassembly GitHub Mapp Medlemmar Systemarkitektur

Supergrupper

Projektgrupperna har delaits in i två supergrupper med 3 projektgrupper i vardera supergrupp.

  • Projekten inom en supergrupp kommer att opponera på varandra under milstolpe 1, 2 och 3.
  • Varje grupp kommer på detta sätt återkommande under projektets gång att få tillgång till synpunkter från två andra grupper.

Precis som under de muntliga presentationerna av projektförslagen kommer den avslutande presentationen att ske med samtliga projektgrupper som publik.

Corsica

Supergrupp Corsica består av följande projekt.

Grupp Projekt
Asterix Concurrent Organism Recreation Of New Ailment (CORONA)
Cacofonix Distribuerad Virussimulering
Dogmatix Loom & Doom

Lutetia

Supergrupp Lutetia består av följande projekt.

Grupp Projekt
Adrenaline Chat up!
Getafix Goat racing village
Obelix Real-time distributed system

GitHub

Varje projektgrupp har ett privat repo på GitHub.

Delad mapp på Google Drive

Varje projektgrupp har fått en delad mapp på Google Drive. Endast medlemmarna i gruppen samt Karl och Aletta har åtkomst till gruppens mapp.

Medlemmar

På Google Drive skall varje projektgrupp ha ett dokument med namn och fotografier av gruppens samtliga medlemmar.

Systemarkitektur

Varje grupp skall kontinuerlig uppdatera beskrivningen av sitt systems systemarkitektur i ett eller flera dokument i gruppens delade mapp på Google Drive. I de fall ni använder ett dokument kommer detta att länkas från tabellen på denna sida. Om ni använder flera dokument skall dessa samlas i en underkatalog som i sin tur länkas från tabellen på denna sida.

Detta/dessa dokument kommer vara centralt för att gruppen skall ha en enhetlig bild av hur systemets olika delar samverkar.

Allt eftersom arbetet fortskrider kan ni ta fram mer detaljerade beskrivningar av enskilda delar.

  • Det kan dock vara opraktiskt att försöka få med alla detaljer i en och samma bild.
  • Tänk på att det kan vara bra att beskriva systemarkitekturen med hjälp av flera olika bilder som visar systemet på olika abstraktionsnivåer och ur olika perspektiv.