Uppsala University Department of Information Technology

Technical Report 2000-033

Säkerhetssamtal. Nuläge och förändringsbehov

Eva Olsson, Bengt Sandblad, and Lena Kecklund

December 2000

Abstract:
Denna rapport är en sammanställning av frågor som rör kommunikationen mellan förare och tågtrafikstyrning, så kallade samtal i säkerhetstjänst. Intervjuer med sju förare från Hagalund som gjorts inom ramen för projektet TRAIN (Trafiksäkerhet och informationsmiljö för tågförare) under december 1999 utgör underlag för de synpunkter på säkerhetssamtal som kommer från förare. På motsvarande sätt har ett antal intervjuer med tågledare vid flera trafikledningscentraler tidigare genomförts inom ramen för forskningsprojektet Framtida tågtrafikstyrning. Inom det projektet har dessutom en arbetsgrupp under en serie möten bl.a. diskuterat hur man ser på dagens säkerhetssamtal, och på de framtida förändringar som man ser som önskvärda. Resultat från dessa diskussioner presenteras också relativt utförligt här i form av mer framskridna förslag till kommunikationslösningar. Det framkommer på olika sätt, både i diskussioner med lokförare och med tågledare, att man upplever brister i det sätt man samverkar och kommunicerar. Bristerna har olika anledning. Det finns tekniska svårigheter och svårigheter som ligger i kunskap, organisation och rutiner. Det framkommer också tydligt att man till stor del saknar information och kunskap om varandras arbete. Detta gör det svårare att förstå varandras arbetsrelaterade problem och att veta vilken information som man skulle kunna lämna för att förbättra varandras möjligheter att prestera bra. Man saknar ofta information och beslutsunderlag under arbetsprocesserna. Detta leder till att man agerar utgående från den begränsade information man har samt att man är tvungen att göra bedömningar av den rådande situationen. Förbättrad information presenterad på ett sätt som stödjer föraren i arbetet kan ge varje enskild lokförare den överblick av den aktuella och kommande situationen som bidrar till att trafikflödet optimeras. Informationen skulle inte bara öka säkerheten, den skulle också kunna medverka till mindre stress och mer planerad körning för lokförarna. På samma sätt skulle situationen för tågledarna kunna förbättras om dessa hade mer information om förhållandena som gäller för lokförarna, vad som sker med loken och tågen som har inverkan på trafiken, eventuella störningar m.m. Man skulle då kunna planera trafiken utifrån mer aktuell och fullständig information, kunna förutsäga kommande störningar och konflikter i trafiken. Detta skulle leda till bättre säkerhet, effektivare trafikföring och ett lugnare arbete på trafikledningscentralen.

Note: In Swedish

Available as PDF (303 kB)

Download BibTeX entry.Uppsala Universitet