Technical Report 2011-031

Om nya kontaktmönster i arbetslivet: Facebook, LinkedIn, Twitter

Håkan Selg

December 2011

Abstract:

Under senare år har telefoni och e-post kompletterats med nya digitala kontaktverktyg; SMS, och direktmeddelanden ("chatt"), sociala medier som Facebook och LinkedIn och mikrobloggen Twitter. För röstsamtal finns numera också IP-telefoni. I en pilotstudie från 2010 framkom att nya kontaktmönster håller på att etableras i spåren av de nya verktygen. I syfte att kartlägga användningen av de olika verktygen genomfördes under mars 2011 en enkätundersökning bland Dataföreningens medlemmar.

Resultaten av digitala kontaktverktyg redovisas i två rapporter; en redan publicerad som behandlar kontaktverktyg för en eller ett fåtal mottagare och den föreliggande som tar upp verktyg som riktar sig till ett större antal mottagare.

Sociala medier har nått stort genomslag i den undersökta gruppen där de allra flesta har skaffat konton på både Facebook och LinkedIn. Mönstren i användningen skiljer sig däremot åt.

För en majoritet användarna är Facebook ett verktyg för kontakter och utbyte av information som är relaterat till privatsfären."Vänkretsen" på Facebook domineras av privata kontakter men med inslag av personer med koppling till yrkeslivet. Kvinnor använder Facebook mer än vad män gör. En högre andel kvinnor har konto på Facebook, har fler vänner och läser oftare av sitt konto och gör egna bidrag och statusuppdateringar.

På LinkedIn dominerar istället professionella "connections". Yrkesrelaterade inlägg och statusuppdateringar är i klar majoritet. För de allra flesta handlar det om ett passivt engagemang. Åtskilliga dagar förflyter mellan besöken och ännu fler mellan statusuppdateringarna. En mindre grupp utnyttjar dock LinkedIn som plattform för diskussioner i professionella angelägenheter. På LinkedIn är männen mera aktiva än kvinnorna vad gäller såväl besök som statusuppdateringar.

Twitter visar sig inte ha mycket gemensamt med Facebook och LinkedIn. Endast var fjärde av de tillfrågade har skaffat sig konto. Det finns en kärna av engagerade twittrare även om majoriteten är mer eller mindre passiva. Många av dem som skaffat konto verkar osäkra om vad det ska användas till.

Idén om sociala medier som plattformar och fora för aktivt informationsutbyte och diskussion får bara delvis stöd i materialet. Det dominerande intrycket är att ett förhållandevis begränsat antal användare svarar för merparten av inläggen.

Note: In Swedish.

Available as PDF (1.13 MB, no cover)

Download BibTeX entry.